Friskare medarbetare i Södertälje kommun

Friskare medarbetare i Södertälje kommun

Träning på arbetstid, aktiv sjukskrivning och workshoppar i arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro – så har Södertälje kommun lyckats få friskare medarbetare på bara två år. 

Foto: Johan W Avby

Södertälje kommun brottas med höga sjuktal, liksom många andra kommuner och regioner. Hösten 2015 bestämde sig politikerna för att börja arbeta mer systematiskt med att öka arbetshälsan. Då beslöt personalutskottet att avsätta pengar för ett treårigt projekt, Hållbar hälsa.

Målet är att öka arbetshälsan – inte att arbeta för att sänka sjuktalen till någon särskild siffra.

– Även om sjukfrånvaron går att mäta, så kan det finnas en sjuknärvaro och människor som inte mår bra på arbetsplatsen. Så att bara titta på sjukfrånvaro kan bli tokigt. Arbetshälsa är mycket mer än det, säger projektledaren Zara Kvist Lindgren.

Det är framför allt tre åtgärder som sänkt sjukfrånvaron i Södertälje kommun:

• Workshops i arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro om orsaker och vad man kan göra åt sjuktalen.
• Träning på arbetstid tio minuter per dag.
• Aktiv sjukskrivning – en aktiv dialog mellan chefen och den sjukskrivne under sjukskrivningen.

Medarbetare föreslår lösningar

Zara Kvist Lindgren har varit ute på de arbetsplatser där man har de högsta sjuktalen och hållit workshoppar med chefer och medarbetare där.

– Det har handlat om att ge kunskap om sjukfrånvaro och skapa en medvetenhet om de här frågorna. Men också om att fråga de som arbetar där vad de har för förslag på vad man kan göra för att skapa en mer hälsofrämjande arbetsplats, säger hon.

Hon har strävat efter att diskussionerna ska handla om hur man kan öka arbetshälsan på flera nivåer: på organisations-, grupp- och individnivå.

Träning som arbetsuppgift

Ett par arbetsgrupper testar träning på arbetstid. Försöket görs på ett äldreboende och två förskolor. Träningen är på tio till femton minuter per dag. Den är en arbetsuppgift bland andra och inget fritt val.

Några medarbetare på arbetsplatserna har fått utbildning för att hålla i passen, som är enkla och utformade så att alla ska kunna vara med.

Aktiv sjukskrivning

Alla Södertälje kommuns chefer har också fått utbildning i så kallad aktiv sjukskrivning. Systemet innebär att den som är sjuk ringer sin närmaste chef och sjukanmäler sig första dagen. Dagen efter ringer chefen upp och hör efter hur man mår, och när man tror att man kan komma tillbaka. Den som är hemma ska också känna att han eller hon är viktig och behövs på jobbet.

– Alla våra chefer jobbar nu aktivt med frågan om ökad arbetshälsa, och har gjort ett fantastiskt jobb med detta. Nu gäller det att hålla i och jobba långsiktigt, säger Zara Kvist Lindgren.

Text: Åsa Hammar