Under sjukfrånvaro

Här finns praktiskt stöd och goda råd under en sjukfrånvaro. Målet är att få tillbaka arbetsförmågan, helt eller delvis, på ett hållbart sätt. Titta på filmen med exempel på hur det kan gå till. Vad är möjligt att göra hos er utifrån verksamhetens förutsättningar och er arbetsmiljö?

Första 14 dagarna

Oavsett längd på en sjukfrånvaro så är det viktigt att man som chef och medarbetare har en tidig kontakt och pratar om orsaken till att arbetsförmågan är nedsatt. I de flesta fall räcker det med en period av återhämtning, men om sjukfrånvaron blir längre kan det vara ett tecken på en mer komplext sjukfrånvaro.

Bra att göra:

Följ de interna rutinerna för rehabilitering

Läkarintyg från medarbetaren behövs senast dag 8. I det framgår oftast vilka funktioner som är påverkade och vilka aktivitetsbegränsningar det medför, vilket är ett viktigt underlag för kommande bedömningar.

Bedöm rätten till sjuklön

Det är arbetsgivaren som bedömer rätten att vara frånvarande och rätten till sjuklön samt till vilken grad. Sjuklöneperioden är dag 1–14. Det finns ingen automatisk rätt att få veta diagnos, därför är det viktigt med en tidig kontakt för att samla information.

Uppmuntra medarbetaren att medverka

Att ge begränsade arbetsuppgifter, kortare dagar eller arbete hemifrån kan vara möjligheter som gör att din medarbetare kan arbeta helt eller delvis. Uppmuntra medarbetaren att pröva de insatser som föreslås och att bidra med viktig information.

Sjukanmäl till Försäkringskassan efter 14 dagars sjukfrånvaro

Detta sker oftast automatiskt från personalsystemet.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Sjukanmäl dig

Berätta gärna för din chef varför du blivit sjukskriven så att ni tillsammans kan fundera på om det finns något som kan underlätta för att du ska kunna arbeta helt eller delvis.

Boka tid hos läkare

Om du är fortsatt sjukskriven efter 7 dagar behöver du ett läkarintyg för att kunna få sjukpenning, Försäkringskassan gör en bedömning.

Kontakta ditt skyddsombud om du behöver stöd

Ditt skyddsombud eller annan stödperson kan hjälpa till om det är oklarheter kring din sjukskrivning, och även stötta dig på andra sätt.

Håll dig informerad

Uppdatera dig och chefen på arbetsgivarens rutin om det behövs. Bidra med helhetssyn kopplat till det förebyggande arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats. Om du ser avvikelser eller har behov av stöd så hör du av dig till det förbund som du eller kollegan tillhör.

I ditt uppdrag som skyddsombud så kan du även få stöd och hjälp av din fackliga organisation. Det kan exempelvis vara ett huvudskyddsombud eller ombudsman på det förbund som du är organiserad i.

Dialog om arbetsanpassningar

Tillsammans behöver ni kontinuerligt undersöka behov av arbetsanpassningar och stöd för att ta till vara den arbetsförmåga som finns. Det här gäller oavsett om sjukfrånvaron är på hel- eller deltid och oavsett om den har koppling till arbetet eller inte.

Bra att göra:

Undersök behov av arbetsanpassningar och stöd

Vad skulle behövas och vilka möjligheter finns det att genomföra dessa? Ta stöd av exempelvis HR eller företagshälsovården vid behov.

Be din medarbetare att ge sitt godkännande

För att få ta del av information från exempelvis hälso- och sjukvården och företagshälsovården så behöver din medarbetare ge sitt godkännande – annars gäller sekretess.

Dokumentera

Om sjukfrånvaron förväntas vara 60 dagar eller mer så behöver en plan upprättas senast dag 30. Du som arbetsgivare är skyldig enligt socialförsäkringsbalken att upprätta en plan för återgång i arbete, Försäkringskassan kan komma att begära in den. Mallen Planera och dokumentera här nedan är ett stöd för dokumentationen och ett underlag för Försäkringskassans Arbetsgivarens Plan för återgång. Planera och dokumentera används med fördel från första mötet för att samla all dokumentation på ett och samma ställe.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Fokusera på dina styrkor och resurser

Fundera över på vilket sätt din arbetsförmåga är nedsatt och vilka arbetsanpassningar som skulle kunna hjälpa dig tillbaka.

Ta stöd om du vill och behöver

Ditt skyddsombud, eller någon annan du känner förtroende för, kan vara ett bra stöd – både för att bolla med och för att ha med på möten.

Ge ditt godkännande

Din chef kan behöva information från exempelvis hälso- och sjukvården eller företagshälsovården för att förstå på vilket sätt din arbetsförmåga är påverkad av din sjukdom och för att förstå vilka anpassningar och stödåtgärder som behöver övervägas. För att få ta del av informationen behöver du ge ditt godkännande – annars gäller sekretess. Det finns ingen skyldighet att uppge vilken diagnos du har.

Kontakta Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder om återgången till arbete kan gå snabbare om du deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering. Det vanligaste exemplet är arbetsträning, vilket betyder att du successivt trappar upp din arbetsförmåga. Om arbetsträning bedöms förkorta din sjukskrivning ska Försäkringskassan fram en plan tillsammans med dig, din chef och en läkare. Du kan också få ersättning för arbetsresor.

Förnya läkarintyg vid behov

Det är du som ska visa att du inte kan arbeta, och läkarintyget är ett viktigt underlag för det.

Om din kollega önskar stöd

Berätta gärna vad föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering säger samt vad som står i Arbetsmiljölagen om arbetsanpassningar, och vilka förväntningar man kan ha. Om du har bra exempel som skulle passa så dela gärna med dig.

Genomför arbetsanpassningar

Oavsett längd på sjukfrånvaron behöver ni kontinuerligt stämma av och justera stöd och arbetsanpassningar. Om det finns något ni tror kan hjälpa medarbetaren att kunna arbeta utan att riskera sin hälsa så ska det genomföras, om det är möjligt och skäligt.

Bra att göra:

Bedöm behovet av arbetsanpassningar

Det är du som chef som avgör vad som är möjligt att genomföra med tanke på verksamheten och övriga medarbetare. Ta stöd av exempelvis HR eller företagshälsovården vid behov.

Informera din medarbetare

Berätta vilka arbetsanpassningar som går att genomföra, och under hur lång tid det är rimligt att pröva dem.

Stäm av kontinuerligt

Utvärdera och justera utifrån medarbetarens specifika situation.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Prova arbetsanpassningar och stöd

Prova de arbetsanpassningar och stöd som du och din chef kommit fram till kan underlätta för dig.

Ta tid för återhämtning

Ge dig själv tid för återhämtning och för att fundera över vad du behöver för att vara hållbar på arbetet.

Följ upp

Stäm av med chefen om något förändras som påverkar den plan ni gjort för dig.

Förnya ditt läkarintyg om det behövs

Det är du som ska visa att du inte kan arbeta.

Om din kollega önskar stöd

Berätta om din roll och ditt uppdrag. Det är bra om du vet om de arbetsanpassningar som ska provas, det ger dig större möjlighet att hjälpa till om din kollega önskar stöd.

Håll kontakten

Enligt forskning är det viktigt att det finns kontakt mellan den som är sjukskriven och dennes arbetsplats. I perioder kan det dock vara viktigt att fokusera på återhämtning och få avstå kontakt.

Bra att göra:

Håll kontakt enligt era interna rutiner

Ha en dialog med medarbetaren om hur ni ska hålla kontakt och hur ofta. Det är viktigt att alla på en arbetsplats erbjuds samma kontakt.

Inkludera och välkomna

Bjud in till arbetsplatsträffar, utbildningsdagar eller fika. Skicka hem information som medarbetaren kan behöva för att känna sig involverad. Att känna sig behövd ger oftast en lättare återgång.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Berätta hur du vill ha det

Prata med din chef om hur er kontakt ska se ut. Vad behöver du och vilka förväntningar har du?

Besök din arbetsplats

Om det är möjligt, framför allt när det börjar bli dags att gå tillbaka till arbetet, så kan du vara med på en arbetsplatsträff, en utbildningsdag eller en fika.

Om din kollega önskar stöd

Berätta om din roll och ditt uppdrag, att du kan vara ett stöd för din kollega.

Ha en dialog med chefen

Påminn om vikten av att ha kontakt under sjukfrånvaron.

Ta hjälp av andra

Ibland kan ett samarbete behövas för att möjliggöra en så smidig och tidig återgång som möjligt. Det kan till exempel vara med företagshälsovården, hälso- och sjukvården, en rehab-koordinator eller Försäkringskassan.

Bra att göra:

Bedöm behovet av samarbete med andra aktörer

Undersök de interna riktlinjerna om hur samarbetet ska gå till. Planera vilka möten som behövs, hur ofta och vilka som ska vara med på dessa.

Planera tillsammans med din medarbetare

Ju mer din medarbetare är delaktig desto bättre, det handlar till exempel om vilka möten som behövs, med vilka och hur ofta.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Rätt stöd

Både din arbetsgivare och företagshälsovården ska hjälpa till så att du får det stöd och de arbetsanpassningar du behöver om det är möjligt. När det gäller medicinsk rehabilitering så ansvarar hälso- och sjukvården. Försäkringskassan kan också hjälpa dig genom exempelvis bidrag till hjälpmedel som underlättar ditt arbete.

Förnya ditt läkarintyg om det behövs

Det är du som ska visa att du inte kan arbeta.

Om din kollega önskar stöd

Berätta om din roll och ditt uppdrag, att du kan vara ett stöd för din kollega. Tipsa om vilka fler än arbetsgivaren som det går att få hjälp från, exempelvis företagshälsovården.

Extern utredning

När ni provat arbetsanpassningar och åtgärder men det ändå inte fungerar så kan en extern arbetsförmågebedömning vara ett steg för att komma vidare.

Bra att göra:

Bedöm och beställ en arbetsförmågebedömning

Bedöm behovet av en extern arbetsförmågebedömning. Vid behov ha dialog med HR. Formulera och beställ utifrån det ni specifikt behöver hjälp med att kartlägga.

Dokumentera resultatet och dela med medarbetaren

Ta ställning till om det finns fler arbetsanpassningar att pröva, eller om samtliga rehabiliteringsmöjligheter kan anses uttömda.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Föreslå nya arbetsanpassningar

Om det finns arbetsanpassningar du tror skulle kunna fungera, så föreslå dem för din chef som sedan avgör vad som går att pröva.

Delta i en extern bedömning

Om du upplever att din arbetsförmåga är nedsatt trots att du prövat olika arbetsanpassningar så kan din arbetsgivare beställa en extern arbetsförmågebedömning för att komma vidare. Då får ni ytterligare hjälp att förstå hur din arbetsförmåga är påverkad. Berätta sådant som du tror kan vara viktigt för att ni ska komma vidare.

Ta hjälp

Tänk på att ditt skyddsombud kan hjälpa dig om du vill och behöver eller så kan du ta stöd av någon annan som en god vän, släkting eller kollega.

Ta del av den externa bedömningen

Reflektera över resultatet. Känns det möjligt för dig att gå tillbaka till ditt ordinarie arbete eller finns det andra arbeten som skulle passa dig bättre?

Informera om rättigheter och skyldigheter

Berätta för din kollega om vad som är möjligt när det gäller arbetsanpassningar och åtgärder så att förväntningarna är rimliga.

Om din kollega önskar stöd

Det kan vara mycket nytt att sätta sig in i och en stor hjälp att få stöd från någon som vet hur en rehabiliteringsprocess går till.

Ha en dialog

Har olika möjligheter provats eller har du och din kollega fler idéer på arbetsanpassningar som skulle kunna fungera?