Prehabguiden

Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Anpassa arbetet för friskare arbetsplatser

Människans arbetsförmåga varierar naturligt av olika skäl – att arbetsanpassa är ett bra verktyg för att förebygga sjukfrånvaro, för att hjälpa någon tillbaka i arbete och för att vi ska hålla hela arbetslivet. Arbetsanpassning är en förebyggande åtgärd för att motverka ohälsa, och är också en del av arbetslivsinriktad rehabilitering. Att ha fungerande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering, som alla känner till, är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Prehabguiden är till för dig som ansvarar för arbetsanpassning och rehabiliteringsstöd, för dig som ger stöd till en arbetstagare och för dig som har påverkad arbetsförmåga. Prehab handlar om att arbeta förebyggande och rehab om att ge stöd i arbetsplatsinriktad rehabilitering. Prehabguiden ger vägledning i både arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Prehabguiden hjälper till att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbetsanpassningar, AFS 2020:5, som gäller från den 1 juni 2021.

En guide – tre faser

 Prehabguiden visar vägen i tre faser:

 • Att förebygga sjukfrånvaro
 • Att vara mitt i sjukskrivning
 • Att planera för en hållbar återgång

I varje fas finns stöd för:

 • Chef
 • Medarbetare
 • Skyddsombud

De tre faserna finns under Stöd i processen.

Självskattning av krav och förmåga i arbetet

Medarbetaren kan göra ett test för att se om det finns delar i arbetet som kan behöva anpassas. Resultatet av självskattningen kan användas som stöd i samtalet mellan medarbetare och chef.

Frågorna rör arbetets kognitiva, emotionella, sociala och fysiska krav.

Aktiviteter som skapar en friskare arbetsplats

Att som arbetsgrupp lära tillsammans är ett led i att utveckla friska arbetsplatser. I tre olika gruppaktiviteter, som tar mellan 20–30 minuter att göra, skapas en gemensam förståelse för hur gruppen vill agera när någon inte mår bra. Välj mellan:

 • Upptäck tidiga signaler
 • Bemötande vid sjukskrivning
 • Omtanke och gränser

Därför ska du arbetsanpassa

Forskning visar att arbetsplatser med ett aktivt rehabiliteringsarbete och som arbetar förebyggande med arbetsanpassningar är friskare arbetsplatser.

 • Agera på tidiga signaler
 • Ha tydliga och etablerade rutiner
 • Ha regelbunden kontakt
 • Ha rutiner för samarbete med andra parter
 • Lär av erfarenheter

För dig som vill veta mer:

Berätta om Prehabguiden

Presentera Prehabguiden för dina kollegor. Det finns två sätt att göra det på. Visa filmen om Prehabguiden (1 min) eller använd ppt-presentationen som ligger i länken nedan. Presentationen innehåller också möjlighet till dialog och reflektion om hur ni arbetar med arbetsanpassningar.

Anpassat efter AFS:en

Använder ni Prehabguiden får ni stöd i arbetet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och andra regler som styr arbetet med arbetsanpassningar och arbetsplatsinriktad rehabilitering.

Prehabguiden hjälper till att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbetsanpassningar, AFS 2020:5, som gäller från den 1 juni 2021.

Kunskap från forskningen

Innehållet är framtaget utifrån den senaste forskningen. Kunskaper från ADA-Arbetsplatsdialog och annan forskning är integrerat i Prehabguiden.