Prehabguiden

Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så lyckas ni med arbetsanpassningar

Var gör ni när någon på arbetsplatsen inte mår bra? Finns det tydliga rutiner för hur ni förebygger sjukfrånvaro eller hjälper någon tillbaka i arbete? Forskning visar att arbetsplatser med ett aktivt rehabiliteringsarbete och som arbetar förebyggande med arbetsanpassningar har lägre sjukfrånvaro och mer välmående medarbetare.

Tänk på att:
• Agera på tidiga signaler
• Ha tydliga och etablerade rutiner
• Ha regelbunden kontakt med personen med nedsatt arbetsförmåga
• Ha rutiner för samarbete med Försäkringskassan, företagshälsovård med flera
• Lära av erfarenheter
• Använda arbetsanpassning både som förebyggande åtgärd och som en del av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Med hjälp av Prehabguiden kan arbetsanpassning och rehabilitering bli mindre snårigt. Prehabguiden hjälper till att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbetsanpassningar, AFS 2020:5. Ett aktivt rehabiliteringsarbete är också en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Ung kvinna utomhus i en park.

Självskattning av krav och förmåga i arbetet

Du som medarbetare kan göra ett test för att se om det finns delar i arbetet som kan behöva anpassas. Resultatet kan användas som stöd i samtalet mellan dig och din chef. Frågorna rör arbetets kognitiva, emotionella, sociala och fysiska krav.

En person visar Prehabguiden på sin dator för två kollegor

Berätta om Prehabguiden

Presentera Prehabguiden för dina kollegor. Visa filmen om Prehabguiden (1 min) eller använd presentationen nedan. Den innehåller också möjlighet till dialog och reflektion om hur ni arbetar med arbetsanpassningar.

I linje med regelverket

Använder ni Prehabguiden får ni stöd i arbetet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och andra regler som styr arbetet med arbetsanpassningar och arbetsplatsinriktad rehabilitering.

Dra nytta av forskning

Prehabguiden bygger på den senaste forskningen. Kunskaper från ADA-Arbetsplatsdialog och annan forskning är integrerade i Prehabguiden.