Veta mer Arbetsförmåga

En persons arbetsförmåga är individuell och något som kan variera över tid. Med arbetsanpassningar och stöd kan arbetsförmågan tas tillvara på bästa sätt.

Arbetsförmåga

Om arbetsförmåga

Balans mellan krav och förmåga

Arbetsförmåga syftar på en individs olika förmågor, exempelvis fysisk eller kognitiv förmåga, att genomföra de uppgifter som ingår i arbetet. Om det är balans mellan arbetets krav och medarbetarens förmåga att hantera kraven så kan man säga att individen har en god arbetsförmåga.

illustrerad figur med sex armar som arbetar

Arbetsförmågan varierar

Arbetsförmåga är ett relativt begrepp och ofta något som varierar över dagen, året och genom livet. Oftast kan vi hantera tillfälliga variationer genom naturliga anpassningar. Om det inte räcker så undersöker arbetsgivaren om det finns möjlighet till annan arbetsanpassning och stöd. Syftet är att ta tillvara den arbetsförmåga som finns. Om inte det fungerar eller om medarbetaren på grund av sjukdom inte kan arbeta så återstår sjukskrivning.

Undersök arbetsförmågan

Att bedöma en medarbetares arbetsförmåga kan vara svårt, både för chef och medarbetare. För att det ska bli en bra bedömning är det viktigt att ha en dialog. I Prehabguiden kan du som är medarbetare också göra en självskattning av din arbetsförmåga. Resultatet kan sedan användas som underlag för en dialog mellan dig och din chef.

Två personer med vårdkläder sitter och pratar.

Koppla in experter

Ibland behövs experter för att bedöma arbetsförmåga. Exempelvis när flera försök att få tillbaka en medarbetare i arbete har gjorts, men där det inte fungerat.

Det är vanligt att arbetsgivaren kopplar in företagshälsovården som expertresurs. Exempelvis genom att:

  • Arbetsterapeut gör en arbetsförmågebedömning.
  • Läkare gör en medicinsk bedömning.
  • Fysioterapeut gör en ergonomisk bedömning.
  • Psykolog gör en psykologisk bedömning.
  • Sjuksköterska gör en livsstilsbedömning.
Fyra personer står och pratar i ett mötesrum.

Experternas utlåtande

Bedömningen leder till ett utlåtande om aktuell arbetsförmåga och en beskrivning av hur sjukdomen och funktionsnivån påverkar möjligheten att utföra arbetsuppgifterna. Den pekar också på inom vilka områden arbetsförmågan är nedsatt.

I experternas utlåtande ingår också hur långvarig nedsättningen förväntas bli och förslag på åtgärder och anpassningar. I vissa fall kan en arbetsförmågebedömning visa att medarbetaren inte längre har arbetsförmåga i relation till sitt arbete.

Ung kvinna utomhus i en park.

Medarbetare

Självskattning av krav och arbetsförmåga

Här kan du som medarbetare få hjälp att bedöma hur du tycker att ditt arbete fungerar i relation till din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter. Med hjälp av 19 frågor får du reflektera över a) kraven i arbetet och b) din förmåga att möta dessa krav just nu. Resultatet kan användas som underlag inför samtal med din chef eller för egen reflektion.