Hållbar återgång

Här finns praktiskt stöd och goda råd för att planera en medarbetares återgång i arbete efter en tids sjukfrånvaro. Titta på filmen med exempel på hur det kan gå till. Vad är möjligt
att göra hos er utifrån verksamhetens förutsättningar och er arbetsmiljö?

Planera

För att en återgång ska fungera även på lång sikt är det viktigt med en bra planering. Det kan behövas olika möten och samtal för att komma överens om hur den första tiden ska se ut med arbetsuppgifter, krav, tider och prioriteringar.

Ibland behöver en återgång ske steg för steg. Från början kan det handla om korta besök eller att arbeta med ett fåtal arbetsuppgifter. Efter ett tag kan man öka kraven och så småningom även arbetstiden.

Bra att göra:

Ta stöd från HR vid behov

Det kan också behövas stöd från andra experter.

Sök bidrag

Du som arbetsgivare kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan och rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring.

Planera tillsammans

När ni gör planeringen så fundera över om arbetsträning kan vara en bra idé den första tiden. Bestäm också hur kollegorna ska informeras och av vem.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Reflektera över din återgång

Fundera över hur det känns att börja jobba igen och vilka förväntningar och farhågor du har. Vad tror du behövs för att arbetet ska fungera och vara hållbart även på lång sikt för dig?

Berätta vad du behöver

Prata med din chef om det är något speciellt du behöver hjälp med. Du kan också prata med ditt skyddsombud eller någon annan du litar på. Både hälso- och sjukvården och företagshälsovården kan erbjuda samtalsstöd om något känns svårt.

Om din kollega önskar stöd

Fråga din kollega om hon eller han vill veta mer om hur det går till vid rehabilitering och om så önskas att du kan hjälpa till inför återgången.

Ha en dialog med chefen

Att planera för en medarbetares återgång ingår i chefens arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska informera medarbetaren om sitt ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Om du som skyddsombud redan är stödperson till kollegan kan detta med fördel ske i samverkan med dig.

Tillbaka i arbete

Enligt lag är arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar och arbetet ska anpassas för att möta människors förutsättningar. Därför är det viktigt med avstämningar även efter återgången för att undvika en situation med risk för ny sjukfrånvaro.

Bra att göra:

Öka belastning och arbetstid successivt

Lägg till arbetsuppgifter, krav och tid stegvis – men inte samtidigt. Gå försiktigt fram och stanna på varje steg tillräckligt länge för att det ska kännas hållbart innan nästa steg.

Stäm av kontinuerligt

Täta avstämningar säkerställer att det mesta går enligt plan. Om inte så är det ett bra tillfälle för att åtgärda det som inte fungerar bra.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Öka belastning och arbetstid stegvis

Sträva efter att varje steg ska kännas stabilt innan något nytt läggs till.

Värna din återhämtning – både på arbetet och privat

Fokusera på dina styrkor och resurser. Försök göra mer av det du mår bra av och mindre av det du inte mår bra av.

Stäm av kontinuerligt

Om du märker förändringar i din arbetsförmåga så berätta det för din chef och be om stöd.

Ha en dialog med chefen

Om du som skyddsombud, genom en medarbetares önskan, deltar som stöd, och om du tror att det behövs, så påminn om arbetsmiljöansvaret. I det ingår att undersöka behov av arbetsanpassningar som är extra viktigt just nu för att återgången ska bli hållbar.

Dialog om arbetsanpassningar

Det är viktigt att fortsätta prata om vad den som varit sjukfrånvarande, eller fortfarande är deltidssjukskriven, behöver för att kunna arbeta och ta tillvara sin arbetsförmåga.

Bra att göra:

Kartlägg behov av arbetsanpassningar och stöd

Fokusera på styrkor, resurser och möjligheter hos medarbetaren. Ta stöd av HR eller företagshälsovården vid behov.

Stäm av kontinuerligt

Även om din medarbetare är tillbaka, eller på väg tillbaka, kan en fortsatt dialog om arbetsanpassningar behövas för att arbetet ska fungera så bra som möjligt.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Dialog om dina behov

Prata med din chef om dina tankar och idéer om vad du behöver i form av stöd och arbetsanpassningar. Din chef bidrar med det som är möjligt.

Ta stöd om du vill

Ditt skyddsombud, eller någon annan du känner förtroende för, kan vara ett bra stöd – både för att bolla med och för att ha med på möten.

Om din kollega önskar stöd

Om du som skyddsombud är med som stöd, berätta vad lagen säger om arbetsanpassningar och vilka förväntningar man kan ha utifrån den. Har bra exempel som skulle passa din kollega så dela gärna med dig.

Genomför arbetsanpassningar

Även på vägen tillbaka efter en sjukfrånvaro är det viktigt att kontinuerligt se över arbetsanpassningar och stöd och utvärdera och justera dessa. Det minskar risken för ohälsa och olyckor och gör att den arbetsförmåga som finns tas tillvara.

Bra att göra:

Bedöm behovet av arbetsanpassningar

Avgör vad som är möjligt att genomföra med tanke på verksamheten och övriga medarbetare. Ta stöd av exempelvis HR eller företagshälsovården vid behov.

Informera din medarbetare

Berätta vilka arbetsanpassningar som går att genomföra, och under hur lång tid det är rimligt att pröva dem.

Stäm av kontinuerligt

Utvärdera och justera utifrån medarbetarens specifika situation.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Prova arbetsanpassningar och stöd

Prova de arbetsanpassningar och stöd som ni kommit fram till kan underlätta för dig, och medverka på de sätt du kan.

Berätta om dina tankar

Har du idéer på arbetsanpassningar som skulle kunna hjälpa dig utan att riskera att du blir sjuk igen så berätta det för din chef.

Ta tid för återhämtning

Ge dig själv tid för återhämtning och fundera över vad du behöver för att må bra och inte riskera att bli sjuk av arbetet.

Om din kollega önskar stöd

Berätta om din roll och ditt uppdrag. Håll dig informerad om de arbetsanpassningar som ska provas, det ger dig större möjlighet att hjälpa till om din kollega behöver stöd.

Extern utredning

När ni provat arbetsanpassningar och åtgärder utan framgång så kan en extern arbetsförmågebedömning vara ett steg för att komma vidare.

Bra att göra:

Bedöm och beställ en arbetsförmågebedömning

Bedöm behovet av en extern arbetsförmågebedömning. Vid behov ha dialog med HR. Formulera och beställ utifrån det ni specifikt behöver hjälp med att kartlägga.

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Ta stöd utifrån

Ibland kan en extern arbetsförmågebedömning underlätta för att förstå, och ju mer du kan berätta om din situation desto mer komplett blir bilden.

Ta hjälp

Tänk på att ditt skyddsombud kan hjälpa dig om du vill och behöver. Du kan också ta stöd av någon annan, som en god vän, släkting eller kollega.

Ta del av den externa bedömningen

Reflektera över resultatet. Känns det möjligt för dig att gå tillbaka till ditt ordinarie arbete eller finns det andra arbeten som skulle passa dig bättre?

Informera om rättigheter och skyldigheter

Berätta för din kollega om vad som är möjligt när det gäller arbetsanpassningar och åtgärder så att förväntningarna är rimliga.

Om din kollega önskar stöd

Det kan vara mycket nytt att sätta sig in i och en stor hjälp att få stöd från någon som vet hur en rehabiliteringsprocess går till.

När återgång inte är möjlig

Även med hjälp av arbetsanpassningar kan arbetsförmågan fortsatt vara nedsatt och visa sig vara stadigvarande nedsatt. Om så är fallet och samtliga skäliga rehabiliteringsmöjligheter är uttömda för att kunna fortsätta att arbeta med det medarbetaren är anställd som, blir det aktuellt att se över möjligheterna för omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren.

En omplaceringsutredning görs för att undersöka om det finns något annat arbete hos arbetsgivaren som skulle fungera.

Om medarbetaren blir beviljad sjukersättning så har arbetsgivaren en möjlighet att omreglera anställningsavtalet. Många arbetsgivare omfattas av kollektivavtal som reglerar hur en sådan omreglering av anställningsavtalet går till.

Om det inte finns några möjligheter för fortsatt arbete hos arbetsgivaren är det vanligt att omställning diskuteras. Detta är också något som många arbetsgivare har reglerat i sina kollektivavtal.

Omplacering och omreglering:

Säkerställ att alla möjligheter är uttömda

När ni upplever att ni provat olika arbetsanpassningar, stöd och åtgärder men ändå inte kommer framåt så är det bra att ta hjälp av HR.

Samla dokumentationen

Hela processen ska finnas dokumenterad. Om medarbetarens arbetsförmåga bedöms vara stadigvarande nedsatt behöver det visas på ett tillförlitligt sätt.

Omplacering inom enhet eller organisationen

Gör en omplaceringsutredning genom att undersöka om det finns något annat arbete på medarbetarens enhet, eller inom organisationen, som skulle kunna fungera.

Omreglering av anställningen

Den som har rätt till partiell (25, 50 eller 75 procent) sjukersättning har rätt till en omreglering av anställningen utifrån den kvarstående arbetsförmågan. Om anställningen omregleras ska medarbetaren få besked senast en månad i förväg.

När återgång inte är möjlig

När en omplacering inte är möjlig och det gjorts en noggrann utredning av arbetsförmågan på möjliga arbeten hos arbetsgivaren, så är nästa steg en uppsägning. Detta regleras i Lagen om anställningsskydd.

Ta hjälp

Tänk på att ditt skyddsombud eller din fackliga organisation kan hjälpa dig om du vill och behöver. Du kan också ta stöd av någon annan, som en god vän, släkting eller kollega.

Gå igenom möjligheter

Tänk efter om det, enligt dig, finns en arbetsanpassning som du anser behöver utvärderas ytterligare. Det är viktigt att du har medverkat på olika sätt och till exempel prövat de arbetsanpassningar som erbjudits.

Omplacering eller omställning

Om din arbetsförmåga fortfarande är stadigvarande nedsatt så kan en omplacering eller en omställning bli aktuell.

Att tänka på inför omplacering

Ta reda på om det finns något annat arbete som skulle fungera just nu för dig på din enhet, eller inom organisationen. Var delaktig i omplaceringsutredningen, då blir det betydligt lättare att avgöra för din chef om det finns ett arbete som du skulle kunna ha förutsättningar att klara av.

För en dialog med din chef om din arbetsförmåga och behov av arbetsanpassningar utifrån det nya arbetet.

Ge dig själv tid till reflektion och återhämtning.

När återgång inte är möjlig

Har det gjorts en noggrann utredning av möjliga arbeten hos arbetsgivaren utifrån din arbetsförmåga?

Är alla alternativ uttömda? Är omplacering inte möjlig?

Har arbetsgivaren:

  • Visat att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt?
  • Erbjudit arbetsanpassningar?

Om ja, då kan en omställning bli aktuell. Det betyder att du sägs upp från din anställning. Detta regleras i lagen om anställningsskydd. Ta kontakt med din fackliga organisation om du önskar stöd.

Om din kollega önskar stöd

Berätta om vad du kan hjälpa till med om din kollega behöver stöd. Blir det aktuellt med uppsägning så regleras ärendet i Lagen om anställningsskydd. Om medarbetaren önskar kan hon eller han ta kontakt med sin fackliga organisation för fortsatt stöd.

Ha en dialog med chefen

Om det behövs så kan du påminna om att jobba mer förebyggande för att andra inte ska få en nedsatt arbetsförmåga på grund av arbetet.