Medarbetare Samtalsstöd
inför återgång

Här finns hjälp för dig som är helt eller delvis sjukskriven och ska ha ett samtal med din chef inför att gå upp i tid eller börja arbeta igen. Du får tips på vad som är bra att tänka på innan, under och efter samtalet.

Samtalsstöd<br />
inför återgång

Förbered samtalet

Tänk igenom samtalet innan ni träffas så att du vet vad du vill få sagt. Kom ihåg att din chef har tystnadsplikt och att du kan ta med ditt skyddsombud eller någon annan som stöd. Även skyddsombudet har tystnadsplikt.

Nuläge

Om du behöver hjälp att sätta ord på nuläget kan du göra testet Självskattning av krav och förmåga och ta med resultatet till samtalet. Om du inte gör den kan du fundera utifrån dessa frågor:

 • Hur mår du just nu?
 • Är det något du tror kommer bli en utmaning inför återgången?

Arbetsanpassning och stöd

 • Har du idéer på stöd eller arbetsanpassningar som skulle hjälpa dig att komma tillbaka i arbete på ett hållbart sätt?
 • Vad kan din chef göra för att stödja dig på bästa sätt och vad kan du själv göra?
 • Har du och din chef gjort en plan för hur du stegvis ska komma tillbaka till arbetet?
 • Finns det särskilda risker som ni behöver prata om?

Målbild

 • Vilka är dina mål på kort och lång sikt?
 • Funder över om du vill, och kan, gå tillbaka till ditt vanliga arbete. Om inte – hur kan du i små steg börja planera för något annat?

Information och kontakt

 • Vilken information vill du att dina kollegor ska få?
 • Vilken kontakt behöver du, och vill du ha, med arbetsplatsen inför återgången?
 • Behövs korta avstämningar med din chef eller ditt skyddsombud eller annan stödperson under en period?

Samtalet

Fokus nu är på att planera en hållbar återgång, eller arbetstidsökning, för dig.

Bra att börja med:
 • Stäm av agendan. Lägg till om du har egna punkter.
 • Dela tankar och förväntningar på samtalet.

Oavsett om du är sjukskriven på heltid eller deltid så är det viktigt att informera din chef hur du mår. Även på vilket sätt din arbetsförmåga är påverkad och vad du har lätt eller svårt att göra just nu. Om du har gjort  testet Självskattning av krav och förmåga så kan du berätta utifrån den.

 • Skapa samsyn om mål på kort och lång sikt. Bestäm lämpligt tidsperspektiv.

Enligt lag ska arbetsgivaren göra anpassningar i arbetet om det finns risk för ohälsa eller skador, eller om det behövs för att en medarbetare ska kunna återgå i arbete. Under flikarna nedan finns förslag på arbetsanpassningar och stöd.

Arbetsinnehåll och arbetsmängd

 • Tydligt arbetssätt och viket resultat som förväntas.
 • Tydlig prioritetsordning och vem som ansvarar vid oklarheter.
 • Bemanning utifrån behov.

Återhämtning

 • Möjlighet till korta pauser och längre raster under arbetspasset.
 • Schema och arbetstid som möjliggör tillräcklig återhämtning.
 • Tydlighet om förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid.

Rutiner och riktlinjer

 • Rutiner för agerande i svåra situationer.
 • Rutiner för kommunikationen i arbetsgruppen.
 • Tydlig arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Samarbeten

 • Tydligt definierade arbetsuppgifter i olika samarbeten.

Regler och rutiner

 • Konkretisera tysta regler och normer, hur vi vill vara mot varandra.
 • Tydliga spelregler när det gäller feedback, daglig kommunikation och kommunikation vid konflikter.
 • Rutiner och regler för digital kommunikation som till exempel mobilfria möten, vilka kanaler som ska användas när och hur tillgängliga vi förväntas vara utanför arbetstid.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsuppgifternas utformning

 • Tydligt definierade arbetsuppgifter.
 • Tillräckligt med tid för att genomföra och avsluta arbetsuppgifterna.
 • Avsatt tid för annat utöver själva arbetsuppgifterna.

Arbetsteknik

 • Tydligt schema, rutiner, checklistor eller annat kognitivt stöd.
 • Möjlighet att arbeta med en uppgift i taget.
 • Möjlighet att växla mellan uppgifter som kräver olika mycket koncentration.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsinnehåll och arbetsmängd

 • Regelbunden avstämning av arbetsbelastning.
 • Regelbunden avstämning av prioritering av arbetsuppgifter.
 • Delat ansvar för arbetsuppgifter.

Återhämtning

 • Möjlighet till korta pauser och längre raster under arbetspasset.
 • Schema och arbetstid som möjliggör tillräcklig återhämtning.
 • Arbeta med en uppgift i taget.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsplatsens fysiska utformning

 • Möjlighet att jobba i en lugn miljö utan onödiga intryck eller andra människor runt omkring.
 • Tillräckligt med utrymme för att genomföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt sätt.
 • Stol och skrivbord i rätt höjd.

Arbetsuppgifternas utformning

 • Minimera tung manuell hantering.
 • Minimera långvarigt arbete i samma position, som till exempel framåtböjd, armar ovanför axelhöjd, knästående.
 • Pauser för fysisk återhämtning.

Arbetsteknik

 • Öka kunskap om ergonomiska arbetssätt.
 • Skapa påminnelser för att checka av aktuell arbetsställning.
 • Tydliga säkerhetsrutiner, checklistor eller annat fysiskt stöd.

Utrustning och hjälpmedel

 • Ändamålsenliga arbetsredskap och hjälpmedel.
 • Väl fungerande maskiner och utrustning.
 • Digitala hjälpmedel som stödjer arbetsuppgiften.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

 • Hälsa på innan du börjar.
 • Kom överens med din chef om vem som tar emot första dagen.
 • Bestäm om du direkt ska gå tillbaka till dina vanliga arbetsuppgifter eller om du behöver anpassade arbetsuppgifter under en begränsad tid, om det är möjligt.
 • Boka in några minuter för avstämning första dagen, och om möjligt för hela första veckan, och uppföljningar lite längre fram.
 • Bestäm hur du ska prioritera om du märker att du inte orkar med dina arbetsuppgifter.
 • Berätta för din chef vad du vill att kollegorna ska veta inför att du kommer tillbaka.
 • Diskutera möjligheten att ha ditt skyddsombud eller annan stödperson, som lite extra stöd inför och vid återgången.
 • Förtydliga vilka arbetsanpassningar och stöd ni ska pröva, under vilken tidsperiod och när ni ska utvärdera det.

Det kan vara viktigt att stegvis utöka arbetstiden för att en återgång i arbetet ska vara hållbar. Stäm av med jämna mellanrum för att se hur allt fungerar.

 • Gå igenom vilka arbetsuppgifter som fungerar bra och om det är några som fungerar mindre bra.
 • Gå igenom om det går att göra mer av det som fungerar bra eller bygga på med något nytt.
 • Gå igenom om något ytterligare behöver göras för att nå målet.
 • Prata igenom vad som är viktigt för att en ökad arbetstid ska fungera.
 • Titta igenom din plan för återgång och se om något eventuellt behöver justeras, om det inte finns en plan så behöver ni göra en.
 • Prata igenom om det finns särskilda risker med att gå upp i tid.

Summera samtalet och det ni kommit överens om. Tydliggör vilka eventuella arbetsanpassningar och stöd ni ska testa och under vilken tidsperiod.

Nästa steg

 • Bestäm nästa steg, och boka eventuellt in ett nytt möte.

Dokumentation och information

 • Bestäm hur ni delar dokumentationen från mötet.
 • Berätta för din chef vad du vill att din arbetsgrupp och andra på arbetsplatsen ska veta inför din återgång. Det är du som bestämmer och chefens tystnadsplikt gäller.

Reflektera

 • Reflektera och utvärdera samtalet tillsammans.
 • Berätta gärna för din chef hur du upplever hela rehabiliteringsprocessen. Vad har fungerat bra och mindre bra längs vägen?

Efter samtalet

Reflektera och planera framåt, ensam eller tillsammans med den du hade med dig som stöd.

Att göra:
 • Ta del av dokumentationen.
 • Reflektera över det ni pratade om och vilka tankar och känslor du har kring det, och om du kan lära dig något av det.
 • Om du inte fick fram det du ville så kontakta din chef och komplettera.
 • Planera in tid för att göra det du mår bra av.

Skriv ut sida