Veta mer Tidiga signaler

Att fånga upp tidiga signaler på ohälsa är viktigt i det förebyggande arbetet. Här kan du läsa om vad tidiga signaler kan vara och hur du kan göra om du upptäcker tecken på ohälsa.

Tidiga signaler

Om tidiga signaler

Tidiga signaler hos en kan gälla fler

Behovet av en längre sjukfrånvaro uppstår sällan över en natt. Det är ofta möjligt att upptäcka tidiga signaler långt innan en längre sjukfrånvaro blir oundviklig. En tidig signal på ohälsa hos en eller flera kan ibland vara tecken på att det behövs ett större grepp om arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Tre personer står och pratar utomhus.

Var observant på förändringar

Signaler på ohälsa varierar mycket mellan olika ohälsotillstånd och mellan olika individer, men här är några generella signaler att hålla utkik efter:

  • Förändrat beteende
  • Förändrad i sinnesstämning
  • Drar sig undan socialt
  • Lättirriterad
  • Återkommande sjuknärvaro
  • Hög korttidsfrånvaro
  • Förändrad prestation i arbetet
  • Mertid och återkommande övertidsarbete

Gör så här

Ett främjande perspektiv

Med ett främjande arbetsmiljöarbete finns en öppenhet för att ta även obekväma och svåra samtal på arbetsplatsen. Fokusera på det som fungerar bra.

Illustrerade figurer som håller i ett pussel tillsammans

Tips till dig som chef

Att löpande ha en dialog med dina medarbetare om arbetsbelastning och deras situation är centralt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Var uppmärksam på signaler som kan vara tecken på ohälsa. Det kan räcka med små insatser och arbetsanpassningar för att stoppa en negativ utveckling.

Illustrerade figurer som visar vägen

Tips till dig som medarbetare

Om du känner av tidiga signaler på ohälsa hos dig själv kan du be om ett samtal med din chef. Om möjligt kanske arbetet kan anpassas så att du fungerar bättre på arbetet. Skyddsombudet eller andra personer kan stötta dig på olika sätt.

Illustrerad brandman som lyssnar

Tips till dig som skyddsombud eller annan stödperson

Som skyddsombud ska du bevaka att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som gynnar alla på arbetsplatsen. Du ska även bevaka arbetsgivarens arbete med organisering av arbetsanpassning och rehabilitering. Om du har en kollega som visar tidiga tecken på någon form av ohälsa kan du vara ett värdefullt stöd. Våga fråga hur din kollega mår. Det är också viktigt att alla inom ditt skyddsområde känner till hur du kan stötta. Berätta om din roll som skyddsombud på en arbetsplatsträff, ett personalmöte eller en planeringsdag.

Veta mer

Vill du läsa mer?

Psykisk ohälsa

Läs om hur våra funktioner påverkas och vad som kan orsaka psykisk ohälsa, samt vad som bidrar till att vi mår bra på arbetet.

Smärta

Läs om vilka diagnoser som kan ligga bakom smärta och vad som kan vara tidiga signaler på belastningsskador och långvarig smärta.

En grupp människor sitter och pratar.

Gruppaktivitet

Prata om tidiga signaler

I gruppaktiviteten Tidiga signaler får ni i arbetsgruppen en ökad kunskap om tidiga signaler på psykisk ohälsa och smärta. Ni kommer tillsammans överens om hur ni vill agera om någon i arbetsgruppen visar tecken på ohälsa.