Förebygg sjukfrånvaro

Här finns praktiskt stöd och goda råd för att förebygga sjukfrånvaro. Titta på filmen med exempel på hur det kan gå till. Vad är möjligt
att göra hos er utifrån verksamhetens förutsättningar och er arbetsmiljö?

Tidiga signaler

När man själv, eller någon i omgivningen, uppmärksammar signaler som tyder på ohälsa och nedsatt arbetsförmåga är det viktigt att ta det på allvar och agera så fort som möjligt. I bästa fall går det att undvika sjukfrånvaro genom att göra olika arbetsanpassningar under en kortare eller längre tid.

Bra att göra:

Se över nuläge

Samla ihop information kring frånvaro, eventuella förändringar i beteende eller andra tidiga signaler.

Boka samtal med din medarbetare

Att ha ett tidigt möte kan förhindra eller förkorta en sjukfrånvaro.

Stödmaterial:

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Fundera över din nuvarande situation

Vad skulle hjälpa dig just nu? Fundera över vad du själv kan göra och vilket stöd din chef kan ge dig för att det ska fungera bättre på arbetet.

Boka samtal med din chef

Kontakta ditt skyddsombud eller någon annan om du vill ta med någon som stöd.

Stödmaterial:

Om din kollega önskar stöd

Berätta vad ditt uppdrag som skyddsombud innebär rent generellt. Vägled utifrån det du känner till om rutiner för anpassning som kan finnas på arbetsplatsen, så att kollegan själv kan orientera sig inför samtal. Berätta att du kan vara med i samtal och möten om kollegan vill.

Håll dig informerad

Ditt uppdrag är att företräda kollegorna inom ditt skyddsområde. Om din kollega vill ha stöd av dig som skyddsombud vid arbetsanpassning är det bra om du kommer in tidigt i processen, för att kunna vara ett bra stöd.

Som skyddsombud ska du även läsa på om reglerna kring arbetsanpassning samt sätta dig in i arbetsgivarens arbetsmiljö- och rehabiliteringspolicy.

Stödmaterial:

Dialog om arbetssituation

Kartlägg tillsammans arbetssituationen för att se om det finns arbetsanpassningar eller något annat stöd som kan hjälpa till att minska risken för sjukfrånvaro, och ta tillvara den arbetsförmåga som finns. Ett stöd kan till exempel vara kontakt med företagshälsovården. En arbetsanpassning är vilken individuell åtgärd som helst i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Bra att göra:

Undersök

Prata med din medarbetare för att se om det finns behov av arbetsanpassningar eller andra insatser och undersök om de är möjliga att genomföra.

Informera

Prata med din medarbetare om vad ni ska prova och under vilken tidsperiod.

Följ upp

Stäm av efter en tid för att se om ni är på rätt väg för att nå det mål ni satt upp. Justera om det behövs och planera vad ni behöver göra framåt.

Stödmaterial:

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Berätta vad du behöver

Prata med din chef om du har förslag på vad i arbetet som skulle kunna hjälpa dig att undvika en sjukskrivning.

Ta hjälp

Ditt skyddsombud, eller någon annan du känner förtroende för, kan vara ett bra stöd – både för att bolla med och för att ha med på möten.

Följ upp

Stäm av med chefen en tid efter ert första samtal om hur allt fungerar och om något eventuellt behöver justeras.

Stödmaterial:

Om din kollega önskar stöd

Berätta för din kollega om de olika alternativ som finns inför samtal, exempelvis att du kan vara med på möten. Berätta också gärna vad föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering säger samt vad som står i Arbetsmiljölagen om arbetsanpassningar, och vilka förväntningar man kan ha. Du kan också ge förslag på möjliga arbetsanpassningar.

Stödmaterial:

Genomför arbetsanpassningar

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar och arbetet ska anpassas för att möta människors förutsättningar. Finns det något som kan bidra till att värna arbetsförmågan och minska risken för ohälsa och sjukfrånvaro så ska det genomföras, om det är möjligt och skäligt.

Bra att göra:

Genomför arbetsanpassningar och stöd

Ta stöd av exempelvis HR eller företagshälsovården vid behov.

Stäm av kontinuerligt

Utvärdera och justera utifrån medarbetarens specifika situation.

Följ upp

Stäm av efter en tid för att se om ni är på rätt väg för att nå det mål ni satte upp. Justera om det behövs och planera vad ni behöver göra framåt.

Stödmaterial:

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Prova arbetsanpassningar och stöd

Prova de arbetsanpassningar och stöd som du och din chef kommit överens om.

Ta tid för återhämtning

Ge dig själv tid och fundera över vad du behöver för att vara hållbar på arbetet.

Följ upp

Tänk på att följa upp. Stäm av med chefen en tid efter ert första samtal om hur allt fungerar och om något eventuellt behöver justeras.

Stödmaterial:

Om din kollega önskar stöd

Berätta om din roll och ditt uppdrag. Det är bra om du vet om de arbetsanpassningar som ska provas, det ger dig större möjlighet att hjälpa till om din kollega önskar stöd.

Stödmaterial:

Ta hjälp av andra

Om arbetsanpassningar och stöd från arbetsgivaren inte räcker till så kan samarbeten utanför organisationen behövas. Det kan till exempel vara kontakt med företagshälsovården.

Bra att göra:

Undersök interna rutiner och riktlinjer

Om du behöver mer kunskap om interna rutiner och riktlinjer kring arbetsanpassning kan du ta stöd från HR, din chef eller en kollega.

Bedöm behovet av samarbete

Om det behövs ett samarbete så planera vilka möten som behövs, hur ofta och vilka som ska vara med på dessa.

Stödmaterial:

Chef

Planera och dokumentera

Dokumentationsstöd (PDF)

Här dokumenterar du medarbetarens nuläge, möjliga arbetsanpassningar och plan framåt.

Kontakta din chef

Berätta om du tror att stöd från exempelvis företagshälsovården skulle underlätta för dig.

Ta hjälp

Kontakta ditt skyddsombud, eller någon annan du känner förtroende för och kan få stöd av, som till exempel en kollega, vän eller släkting.

Stödmaterial:

Om din kollega önskar stöd

Berätta vad som händer i detta skede av processen och påminn om att du kan vara ett stöd.

Stödmaterial: