Medarbetare Samtalsstöd efter återgång i arbete

Här finns hjälp för dig som har börjat arbeta igen efter en sjukskrivning och ska ha ett samtal med din chef. Du får tips på vad som är bra att tänka på innan, under och efter samtalet.

Samtalsstöd efter återgång i arbete

Förbered samtalet

Tänk igenom samtalet innan ni träffas så att du vet vad du vill få sagt. Kom ihåg att din chef har tystnadsplikt och att du kan ta med ditt skyddsombud eller någon annan som stöd.

 • Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra i din återgång?
 • Följer ni planen ni kommit överens om?
 • Är det något speciellt som bidrar till att det fungerar för dig att arbeta nu?
 • Vad kan du och vad kan din chef göra för att det ska fungera bra framåt?
 • Vad är viktigt för dig att få fram i samtalet?

Om du behöver hjälp att sätta ord på nuläget kan du göra testet Självskattning av krav och förmåga och ta med resultatet till samtalet. Du kan också välja att berätta fritt med dina egna ord.

Samtalet

Fokus är på hur återgången fungerat och om det är något ni behöver göra för att den ska vara hållbar även på lång sikt. Om ni har en bra dialog och stämmer av ofta så minskar risken för att du ska bli sjukskriven igen.

Bra att börja med:
 • Stäm av agendan. Lägg till om du har egna punkter.
 • Dela tankar och förväntningar på samtalet.

Börja med att stämma av vad som fungerar bra och om något fungerar mindre bra. Det är viktigt att din chef förstår din situation för att utvärdera och justera de eventuella arbetsanpassningar och stöd som ni prövat. Om du har gjort Självskattning av krav och förmåga så kan du berätta utifrån den.

 • Fungerar din plan eller behöver något korrigeras?
 • Finns det särskilda risker som ni behöver prata om?
 • Vad behöver ni fortsätta att göra för att det ska gå bra för dig?

Enligt lag ska arbetsgivaren göra anpassningar i arbetet om det finns risk för ohälsa eller skador. Under flikarna nedan finns förslag på arbetsanpassningar och stöd.

Arbetsinnehåll och arbetsmängd

 • Tydligt arbetssätt och viket resultat som förväntas.
 • Tydlig prioritetsordning och vem som ansvarar vid oklarheter.
 • Bemanning utifrån behov.

Återhämtning

 • Möjlighet till korta pauser och längre raster under arbetspasset.
 • Schema och arbetstid som möjliggör tillräcklig återhämtning.
 • Tydlighet om förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid.

Rutiner och riktlinjer

 • Rutiner för agerande i svåra situationer.
 • Rutiner för kommunikationen i arbetsgruppen.
 • Tydlig arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Samarbeten

 • Tydligt definierade arbetsuppgifter i olika samarbeten.

Regler och rutiner

 • Konkretisera tysta regler och normer, hur vi vill vara mot varandra.
 • Tydliga spelregler när det gäller feedback, daglig kommunikation och kommunikation vid konflikter.
 • Rutiner och regler för digital kommunikation som till exempel mobilfria möten, vilka kanaler som ska användas när och hur tillgängliga vi förväntas vara utanför arbetstid.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsuppgifternas utformning

 • Tydligt definierade arbetsuppgifter.
 • Tillräckligt med tid för att genomföra och avsluta arbetsuppgifterna.
 • Avsatt tid för annat utöver själva arbetsuppgifterna.

Arbetsteknik

 • Tydligt schema, rutiner, checklistor eller annat kognitivt stöd.
 • Möjlighet att arbeta med en uppgift i taget.
 • Möjlighet att växla mellan uppgifter som kräver olika mycket koncentration.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsinnehåll och arbetsmängd

 • Regelbunden avstämning av arbetsbelastning.
 • Regelbunden avstämning av prioritering av arbetsuppgifter.
 • Delat ansvar för arbetsuppgifter.

Återhämtning

 • Möjlighet till korta pauser och längre raster under arbetspasset.
 • Schema och arbetstid som möjliggör tillräcklig återhämtning.
 • Arbeta med en uppgift i taget.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsplatsens fysiska utformning

 • Möjlighet att arbeta i en lugn miljö utan onödiga intryck eller andra människor runt omkring.
 • Tillräckligt med utrymme för att genomföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt sätt.
 • Stol och skrivbord i rätt höjd.

Arbetsuppgifternas utformning

 • Minimera tung manuell hantering.
 • Minimera långvarigt arbete i samma position, som till exempel framåtböjd, armar ovanför axelhöjd, knästående.
 • Pauser för fysisk återhämtning.

Arbetsteknik

 • Öka kunskap om ergonomiska arbetssätt.
 • Skapa påminnelser för att checka av aktuell arbetsställning.
 • Tydliga säkerhetsrutiner, checklistor eller annat fysiskt stöd.

Utrustning och hjälpmedel

 • Ändamålsenliga arbetsredskap och hjälpmedel.
 • Väl fungerande maskiner och utrustning.
 • Digitala hjälpmedel som stödjer arbetsuppgiften.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Summera samtalet och det ni kommit överens om. Tydliggör vilka eventuella arbetsanpassningar och stöd ni ska testa och under vilken tidsperiod.

Nästa steg

 • Bestäm nästa steg. Om återgången ska bli hållbar är det viktigt att ni fortsätter stämma av då och då.

Dokumentation och information

 • Bestäm hur ni delar dokumentationen från mötet.
 • Bestäm vilken eller vilka som eventuellt ska informeras och om vad.

Reflektera

 • Reflektera och utvärdera samtalet tillsammans.
 • Berätta gärna för din chef hur du upplevt hela rehabiliteringsprocessen. Vad har fungerat bra och mindre bra längs vägen?

Efter samtalet

Reflektera och planera framåt, ensam eller tillsammans med den du hade med dig som stöd.

Att göra:
 • Ta del av dokumentationen.
 • Reflektera över det ni pratade om och vilka tankar och känslor du har kring det, och om du kan lära dig något av det.
 • Om du inte fick fram det du ville så kontakta din chef och komplettera.
 • Planera in tid för att göra det du mår bra av.

Skriv ut sida