Medarbetare Samtalsstöd
under sjukfrånvaro

Här får du som är sjukskriven hjälp inför ett samtal med din chef. Du får tips på vad som är bra att tänka på innan, under och efter samtalet.

Samtalsstöd<br />
under sjukfrånvaro

Förbered samtalet

Tänk igenom samtalet innan ni träffas så att du vet vad du vill få sagt. Kom ihåg att din chef har tystnadsplikt och att du kan ta med ditt skyddsombud eller någon annan som stöd. Skyddsombudet har också tystnadsplikt.

Nuläge

Om du behöver hjälp att sätta ord på nuläget finns testet Självskattning av krav och förmåga här i Prehabguiden. Resultatet visar hur balansen är just nu mellan arbetets krav och din förmåga. Om du inte vill göra den kan du fundera utifrån dessa frågor:

 • Hur mår du och hur fungerar din vardag?
 • Finns det några arbetsuppgifter du skulle kunna börja arbeta med som skulle förenkla för dig att komma tillbaka till ditt vanliga arbete?

Arbetsanpassningar och stöd

 • Har du idéer på stöd eller arbetsanpassningar som skulle hjälpa dig att komma tillbaka i arbete?
 • Vad kan din chef göra för att stödja dig på bästa sätt och vad kan du själv göra?

Målbild

 • Vilka är dina mål på kort och lång sikt?
 • Funder över om du vill, och kan, gå tillbaka till ditt vanliga arbete. Om inte – hur kan du i små steg börja planera för något annat?

Information och kontakt

 • Vilken information vill du att dina kollegor ska få om dig och varför du är sjukskriven?
 • Vilken kontakt med arbetsplatsen vill du ha under din sjukskrivning?

Samtalet

Fokus nu är på din situation och hur du mår, och att planera för hur du på bästa sätt ska kunna börja arbeta igen, när och om det är möjligt.

Bra att börja med:
 • Stäm av agendan. Lägg till om du har egna punkter.
 • Dela tankar och förväntningar på samtalet.

Berätta för din chef hur du mår och vad du klarar av för tillfället. Ta hjälp av resultatet från självskattningen om du har gjort den. Du är inte skyldig att berätta om din diagnos, men det är viktigt att din chef förstår hur din arbetsförmåga är påverkad.

Enligt lag ska arbetsgivaren göra anpassningar i arbetet om det behövs för att en medarbetare ska kunna återgå i arbete. Det är din chef som avgör vad som är möjligt och dina tankar och idéer är värdefulla.

Exempel på arbetsanpassningar och stöd:

Arbetsinnehåll och arbetsmängd

 • Tydligt arbetssätt och viket resultat som förväntas.
 • Tydlig prioritetsordning och vem som ansvarar vid oklarheter.
 • Bemanning utifrån behov.

Återhämtning

 • Möjlighet till korta pauser och längre raster under arbetspasset.
 • Schema och arbetstid som möjliggör tillräcklig återhämtning.
 • Tydlighet om förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid.

Rutiner och riktlinjer

 • Rutiner för agerande i svåra situationer.
 • Rutiner för kommunikationen i arbetsgruppen.
 • Tydlig arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Samarbeten

 • Tydligt definierade arbetsuppgifter i olika samarbeten.

Regler och rutiner

 • Konkretisera tysta regler och normer, hur vi vill vara mot varandra.
 • Tydliga spelregler när det gäller feedback, daglig kommunikation och kommunikation vid konflikter.
 • Rutiner och regler för digital kommunikation som till exempel mobilfria möten, vilka kanaler som ska användas när och hur tillgängliga vi förväntas vara utanför arbetstid.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsuppgifternas utformning

 • Tydligt definierade arbetsuppgifter.
 • Tillräckligt med tid för att genomföra och avsluta arbetsuppgifterna.
 • Avsatt tid för annat utöver själva arbetsuppgifterna.

Arbetsteknik

 • Tydligt schema, rutiner, checklistor eller annat kognitivt stöd.
 • Möjlighet att arbeta med en uppgift i taget.
 • Möjlighet att växla mellan uppgifter som kräver olika mycket koncentration.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsinnehåll och arbetsmängd

 • Regelbunden avstämning av arbetsbelastning.
 • Regelbunden avstämning av prioritering av arbetsuppgifter.
 • Delat ansvar för arbetsuppgifter.

Återhämtning

 • Möjlighet till korta pauser och längre raster under arbetspasset.
 • Schema och arbetstid som möjliggör tillräcklig återhämtning.
 • Arbeta med en uppgift i taget.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsplatsens fysiska utformning

 • Möjlighet att jobba i en lugn miljö utan onödiga intryck eller andra människor runt omkring.
 • Tillräckligt med utrymme för att genomföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt sätt.
 • Stol och skrivbord i rätt höjd.

Arbetsuppgifternas utformning

 • Minimera tung manuell hantering.
 • Minimera långvarigt arbete i samma position, som till exempel framåtböjd, armar ovanför axelhöjd, knästående.
 • Pauser för fysisk återhämtning.

Arbetsteknik

 • Öka kunskap om ergonomiska arbetssätt.
 • Skapa påminnelser för att checka av aktuell arbetsställning.
 • Tydliga säkerhetsrutiner, checklistor eller annat fysiskt stöd.

Utrustning och hjälpmedel

 • Ändamålsenliga arbetsredskap och hjälpmedel.
 • Väl fungerande maskiner och utrustning.
 • Digitala hjälpmedel som stödjer arbetsuppgiften.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Om du har idéer på vad som skulle hjälpa dig för att kunna börja arbeta igen, eller gå upp i arbetstid utan att riskera att bli sjuk igen, så berätta det för din chef.

Forskning visar att en kontinuerlig kontakt med arbetsplatsen oftast är viktig och underlättar för dig att komma tillbaka till arbetet.

 • Berätta vilka förväntningar du har på din chef och arbetsgruppen.
 • Planera gärna in en fika, att du är med på en APT eller en utbildning.

Summera samtalet och det ni kommit överens om. Tydliggör vilka eventuella arbetsanpassningar och stöd ni ska testa, vilka mål som finns på kort och lång sikt, och ett lämpligt tidsperspektiv.

Nästa steg

 • Bestäm nästa steg, och boka eventuellt in ett nytt möte.

Dokumentation och information

 • Bestäm hur ni delar dokumentationen från mötet.
 • Berätta för din chef vad du vill att din arbetsgrupp och andra på arbetsplatsen ska veta om dig och din sjukskrivning. Det är du som bestämmer och chefens tystnadsplikt gäller.

Reflektera

 • Reflektera och utvärdera samtalet tillsammans.
 • Berätta gärna för din chef hur du upplever hela rehabiliteringsprocessen. Vad har fungerat bra och mindre bra längs vägen?

Efter samtalet

Reflektera och planera framåt, ensam eller tillsammans med den du hade med dig som stöd.

Att göra:
 • Ta del av dokumentationen.
 • Planera in tid för att göra det du mår bra av.
 • Planera in tid för det ni bestämde att du ska göra.

Skriv ut sida